Prigovor Media centra AEM na rad RTCG

Na osnovu člana 144 Zakona o elektronskim medijima, Media centar podnosi

P R I G O V O R

na rad Televizije Crne Gore povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Dnevnik 2’’ dana 6.08.2020. godine.

Zbog:

-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,

-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima),

-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti,

-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje

U Dnevniku 2, emitovanom 6.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem priloga u kojem je, u formi intervjua, objavljena analiza analitičara (Dr Srđan Vukadinović) koja je otvoreno pristrasna u odnosu na aktuelnu vlast, odnosno partije koje je čine, a naglašeno kritički intonirana u odnosu na opozicione partije i koalicije. Analiza je, pri tom, uglavnom predstavljala zbir vrijednosnih sudova, a ne na činjenicama zasnovano stručno mišljenje. Ovaj prilog suprotan je i članu 55 Zakona o elektronskim medijima koji propisuje da je obaveza medija “davanje doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”. Takođe, sporni priilog i analiza su suprotni članu11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji propisuje da “informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca”.

U spornom prilogu saopšteno je sledeće: “Sa veoma malo lista možemo da budemo zadovoljni, sa makar nekoliko pojedinaca koji su na tim listama, to je ta lista DPS-a koja zaista ima 4-5 pojedinaca koji su prepoznati u struci, prepoznati u javnosti…”. Takođe, u prilogu se saopštava: “…I naravno tu je URA koja sigurno sama ne bi mogla da uđe u Parlament a pitanje je i sa ovom ekipom koju je okupila..”. Dalje se navodi: “Pobjednik ovih izbora nije sporan-tvrdi Vukadinović, pobjedu 30. avgusta slaviće DPS, pitanje je samo da li će biti apsolutni pobjednici ili će nakon izbora formirati državotvornu zajednicu sa SDP-om kako bi Crna Gora konačno izašla iz V.D. stanja.” “Vukadinović nema dilemu ko će biti pobjednik izbora ali ima ko će biti lider opoziije DF ili Demokrate. Ako je jedan pojedinac na listi DF kojeg je projektovala Srpska pravoslavna crkva za tu poziciju, to je sasvim beznačajno. Vidimo da su bili određeni problemi u formiranju liste, da su mnogi nezadovoljni…”

U osporenom prilogu došlo je do kršenja i profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravno, a izvještavanje mora uzeti u obzir sve osobe, institucije, događaje relevantne za temu. Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova. Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili javnog radio difuznog servisa i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”).

U prilogu novinarke TVCG Drašković nije omogućeno predstaljanje stavova drugog analitičara koji nema afirmativne stavovoe u odnosu na vlast. Javnost je u cjelosti ostala uskraćena za drugačiji pogled i viđenje rezultata izbora bi moglo pomoći slušaocima i gledaocima da formiraju svoj stav na osnovu različitih interpretaccija. Na osnovu izjava prethodno datih TVCG , novinarka je morala znati da je analitičar Vukadinović afirmativno govorio o predizbornim rezultatima vlasti pa je, zarad balansa u stavovima, bilo neophodno omogućiti analitičaru sa drugačijim pogledom na predizbornu kampanju i rezultate da saopšti svoje stavove u istom prilogu. U spornom prilogu iznijet je čitav niz kvalifikacija na račun opozicionih političkih subjekata bez mogućnosti da se na njih odgovori od strane onih na koje se odnose ili od strane analitičara koji ima dugačiji stav. Ovim je došlo do kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti jer je prilog sa jednim analitičarem bio jednostran i pristrasan.

U ime podnosioca:

Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me