Naslovna

Media centar dostavio Ministarstvu kulture i medija Matricu za izradu i praćenje javnih politika u oblasti medija

Media centar dostavio je Ministarstvu kulture i medija Matricu za izradu i praćenje javnih politika u oblasti medija i informisanja javnosti.

Matrica je dokument koji treba da olakša i ubrza proces pripreme novih javnih politika u oblasti medija. Matrica sadrži ciljeve i indikatore koji treba da budu osnov (bazični dio) za izradu budućih medijskih strategija i drugih javnih politika u oblasti medija i informisanja javnosti. Ciljevi, rezultati i indikatori se mogu jednostavno transformisati u zavisnosti da li se priprema analiza stanja ili strateški dokument.

Matrica sadrži rezultate, indikatore i izvore verifikacije za 5 ključnih ciljeva/oblasti koje ukazuju na kvalitet okruženja za rad medija i informisanja javnosti u Crnoj Gori:

1. Zakonski okvir za rad medija
2. Uslovi za poslovanje medija
3. Položaj i kapaciteti novinara (sindikat i udruženja)
4. Profesionalni standardi-regulacija, samoregulacija, koregulacija
5. Kvalitet informisanja javnosti

Nacrt Matrice je uradila uža Radna grupa, sastavljena od predstavnika Media centra, Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope (MASE), Ministarstva kulture i medija, Agencije za elektronske medije, Sindikata medija, novinarskih/medijskih udruženja. Nakon izrade prve verzije nacrta dokumenta, angažovana je ekspertkinja iz EU države (Slovenija) kako bi dobili sugestije u vezi sa ciljevima i indikatorima.

Takođe, Matrica je tokom izrade predstavljena državnim organima koji su važni za medijske javne politike, kako bi organi odmah započeli redovno prikupljanje podataka značajnih za razvoj medijskih javnih politika, što će za posljedicu imati ubrzanje procesa utvrđivanja početnog stanja (base line) u izradi analiza stanja u okviru novih javnih politika. Među državnim organima važnim za medijske javne politike su, pored ostalih, – Vrhovni sud, Državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo prosvjete, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Radio-difuzni centar.

Matrica je nastala u okviru projekta ,,Aktivne OCD u razvoju medijskih politika“, koji realizuje Media centar u saradnji sa Medijskom asocijacijom Jugoistočne Evrope. Projekat finansira Delegacija EU u Podgorici.

Media centar vjeruje da će Matricu koristiti državni organi nadležni za oblast medija, i da će ona postati jedinstven alat koji će omogućiti jednostavnu i bržu pripremu novih strateških dokumenata u području medija na državnom i lokalnom nivou.

Goran Đurović, direktor Media centra