Rtcg

SAVJET RTCG DA ZAUSTAVI NEZAKONITO TROŠENJE SREDSTAVA

Media centar obratio se Savjetu RTCG sa zahtijevom da zaustave nezakonito trošenje sredstava opredijeljenih za isplatu stimulansa na zarade (tkz. varijabile).

Media centar je od nadležne službe RTCG dobio dokumentaciju (na osnovu zahtijeva za slobodan pristup informacijama) u vezi sa odlukama generalnog direktora RTCG (za period januar –oktobar 2021. godine) kojima se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava za stimulanse na osnovu Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u RTCG. Takođe, od nadležne službe RTCG smo tražili i predloge odluka rukovodioca organizacionih cjelina za  isplatu dijela zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans), za zaposlene novinare u redakciji informativnog programa na Prvom programu TVCG, za period jun-oktobar 2021. godine.

U odgovoru nadležne službe RTCG navedeno je da ne postoje predlozi odluka rukovodioca organizacionih cjeline za  isplatu dijela zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans) za zaposlene novinare u redakciji informativnog programa na Prvom programu TVCG, za period jun-oktobar 2021. godine, odnosno da takvi dokumenti ne postoje u evidenciji RTCG.

Pravilnik o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu u JP Radio i Televizija Crne Gore (Broj: 01 – 4845/1, od 19.09.2018.g.), propisuje u članu 13 da rukovodilac organizacione cjeline priprema i podnosi  predlog odluke za isplatu dijela zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans). Predlog odluke sadrži predlog novčanog iznosa stimulansa i obrazloženje za isplatu stimulansa po svim osnovama i mjerilima iz Pravilnika. O konačnom iznosu i isplati dijela zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu zaposlenog, izuzev generalnog direktora RTCG, odluku donosi generalni direktor RTCG.

Ovaj član Pravilnika upućuje na činjenicu da generalni direktor RTCG nije mogao donijeti odluke kojima se utvrđuje konačni iznosi sredstava za stimulanse bez predloga odluka od strane rukovodioca organizacionih cjelina, koji su morali da obrazlože ko i na osnovu kojih normi utvrđenih ovim Pravilnikom ispunjava uslove za dobijanj stimulansa.

Na osnovu dostupnih podataka mož se zaključiti da je od juna do oktobra 2021. godine prosječno mjesečno isplaćivano oko 30.000 eura (u bruto iznosu) za stimulanse zaposlenima bez predloga odluka od strane rukovodioca, odnosno bez obrazloženja, što upućuje na zaključak da je nezakonito isplaćeno više od 150.000 eura.

Praksu koju je započeo prethodni generalni direktor RTCG Božidar Šundić, nastavio je sadašnji generalni direktor Boris Raonić.

Savjet RTCG ima zakonska ovlaštenja da vodi računa o zakonitosti poslovanja RTCG i mehanizme da natjera generalnog direktora da poštuje pravilnike koje Savjet donosi.

Media centar očekuje da će Savjet RTCG prekinuti nezakonito trošenje sredstava i sankcionisati odgovorno lice za načinjenu štetu.

Još 2016. godine Savjet RTCG je donio Pravilnik na osnovu kojeg je utvrđena norma koju novinari/ke u RTCG treba da ispune da bi ostvarili pravo na mjesečnu zaradu. Takođe, istim pravilnikom je utvrđena  procedura po kojoj se za posebne zasluge u ostvarenju radnih zadataka mogu zaposlenima isplatiti stimulansi (tkz. varijabile). Ova pravila su uvedena jer je bilo primjetno da u kreiranju programa ne učestvuju svi od preko 100 angažovanih novinara. U tom periodu započeta je praksa da se mjesečni izvještaj o ispunjenosti normi i dodjeljenim stimulansima objavljuju na oglasnim tablama u zgradi RTCG kako bi svi zaposleni mogli da vide kako se troše sredstva za stimulanse.

Takođe, tada uvedena pravla koja nije poštovao prethodni a ne poštuje ni sadašnji menadžment RTCG, trebala bi da posluže da se vidi koji novinari ne ispunjavaju normu čime stiču osnov da se proglase tehnološkim viškom.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 28. decembar 2021.