Obrazac Za Prigovore

VODIČ ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA ZBOG KRŠENJA PROFESIONALNIH PRINCIPA I STANDARDA U PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA RADIO I TELEVIZIJE CRNE

Pripremio: Goran Đurović

Podgorica, septembar 2020. godine

Napomena: Ovaj projekat je finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. #USpartnerMNE

UVOD

Vodič koji je pred vama ima za cilj da olakša podnošenje prigovora zainteresovanih građana/građanki u vezi sa kršenjem profesionalnih principa i standarda u programskim sadržajima RTCG (radio, televizija, portal).

Vodič je nastao u sklopu projekta “Ponovno povezivanje građana i javnog emitera RTCG” koji realizuje Media centar uz podršku Ambasade SAD u Podgorici. Opšti cilj projekta je: Doprinos razvoju profesionanih novinarskih standarada u RTCG dok je specifični cilj: Povećan uticaj građana na profesionalni rad javnog medijskog servisa RTCG. Ključne aktivnosti projekta su: organizovanje radionica za građane i NVO na temu medijske pismenosti; pružanje on-line podrške za građane u pripremi i podnošenju prigovora na rad RTCG (zainteresovani građani će moći da koriste instrukcije za podnošenje prigovora koje će se naći na facebook stranici Media centra); organizovanje javnih debata sa građanima u vezi sa programskim planovima RTCG; analiza rada RTCG u vezi sa zakonskim obavezama; analiza primjene profesionalnih standarda u informativnom programu TVCG;

Media centar smatra da je jedan od značajnih problema sa kojima se suočava crnogorsko društvo nezadovoljavajući nivo i kvalitet informisanja javnosti u vezi sa pitanjima koja se odnose na uslove življenja. Media centar takođe smatra da ovaj problem jednim dijelom postoji i zbog nedostatka primjene profesionalnih standarda u nacionalnom javnom medijskom emiteru RTCG. Takođe, primjetno je da građani ne utiču u dovoljnoj mjeri na rad nacionalnog javnog emitera i da nije uspostavljena čvršća veza između stvarnih vlasnika RTCG, građana, i programskih sadržaja.

Projekat se realizuje od 1. septembra 2020. do 1. avgusta 2021. godine.

Vodič nudi zainteresovanim građanima informacije o profesionalnim principima i standardima koje RTCG mora poštovati u svom radu uključujući i način na koji mogu naći dokument (Pravilnik kojim su utvrđeni pomenuti principi) na web sajtu RTCG. Takođe, u Vodiču se nalazi i objašnjenje načina podnošenja prigovora kao i primjeri prigovora koji su prihvaćeni od strane Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca i Savjeta RTCG.

Vodič objašnjava i način podrške Media centra zainteresovanim građanima ukoliko se odluče da podnesu prigovor na rad RTCG.

Koje profesionalne principe i standarde mora poštovati RTCG u svom radu?

Pravilnikom o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG (Broj: 01-6433/1, od 01.12.2017. g.) utvrđene su obaveze javnog medijskog servisa u pogledu pravila kojima se osigurava da ova medijska kuća ispuni zakonom utvrđene ciljeve kao i standarde koji su sadržani u međunarodnim dokumentima o javnom elektronskom emitovanju. Pravilnik se može naći na linku: http://www.rtcg.me/rtcg/dokumenti/regulativa.html

Ukoliko je po mišljenju građanina/ke u nekoj emisiji na radiju, televiziji ili članku na portalu RTCG prekršen jedan ili više profesionlanih pricipa i standarda, on/ona može podnijeti prigovor.

Ključni principi i standardi koje RTCG mora poštovati u svom radu su:

Tačnost

Prenesena poruka mora da reflektuje tačne činjenice i ne smije navoditi na pogrešan zaključak. U prilozima koji prikazuju stvarne osobe moraju se izbjegavati tehnike virtuelne stvarnosti, osim u slučajevima kada je to u službi poruke ili zaštite ličnih interesa, i kada je to na odgovarajući način označeno.

Objektivnost

Izvještavanje ne smije da sadrži vrijednosne kvalifikacije od strane autora. Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravano, a izvještavanje mora nepristrasno uzeti u obzir sve osobe, institucije i događaje, relevantne za temu.

Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova.

Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili nacionalnog javnog emitera i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.

Reporter može da izrazi profesionalni novinarski sud zasnovan na relevantnim činjenicama, ali ne i lično mišljenje koje je posljedica jednostranih stavova vezanih za određena pitanja.

Kreatori radio i televizijskih programa krše profesionalne standarde ako kriju, zanemaruju, ili u neadekvatan kontekst stavljaju (plasiraju)informacije sa kojima se lično ne slažu.

Cenzura

Prema Ustavu Crne Gore, koja pruža pravo na slobodno i nezavisno informisanje, svaka vrsta cenzure je nezakonita i neetička. Urednici i novinari RTCG ne smiju podržavati nikakvu vrstu pritiska, direktnog niti indirektnog, da bi se njihovi programi cenzurisali. Razne forme konformističke autocenzure, nespojive su sa nezavisnim novinarstvom.

Provjeravanje činjenica

Novinari i urednici RTCG su dužni da prije emitovanja provjere sve činjenice. Ukoliko provjera nije moguća, mora se precizno navesti izvor. U slučajevima od posebnog interesa za javnost može se garantovati anonimnost izvoru u zamjenu za bitnu informaciju. Identitet ovakvog izvora mora biti poznat nadležnim urednicima programa, a njegov krediblitet provjeren. Posebno je nužan oprez i provjera podataka prilikom korišćenja neautorizovanih izvora sa interneta, jer on omogućava neograničen pristup i neselektivno korišćenje podataka, što može dovesti do dezinformisanja javnosti. Ukoliko se neautorizovan izvor sa interneta ipak koristi, treba da bude jasno označen kao takav.

Kredibilitet

Novinari i drugi autori programa RTCG moraju biti nezavisni u radu i zadržati autonomiju novinarske profesije i svih ostalih profesija koje pomažu u formiranju sadržaja radio i televizijskih programa.

Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omogućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave već i za ono što prećute a od interesa je za javnost.

RTCG neće emitovati programe koji sadrže i promovišu poruke mržnje, podstiču na mržnju ili na predarsude prema pojedincu, grupi ili zajednici.

Za sticanje i očuvanje kredibiliteta posebno je važno da se u programima jasno razgraniči razlika između novinarskog priloga i reklame, i da se izbjegne zamagaljivanje granice između njih.

Obavezna je distanca od informacija koje plasiraju agencije za odnose s javnošću koje stvaraju imidž i reputaciju određenim ličnostima za novac.

Pravo na odgovor i ispravku

RTCG neće oklijevati da prizna materijalnu grešku kada se utvrdi da je do nje došlo. Greške moraju biti jasno, tačno i blagovremeno korigovane. Ispravka mora biti blagovremeno objavljena i ne može u znatnoj mjeri prevazići dužinu prvobitnog netačnog emitovanja.

Javnost rada

Novinarski rad je javan i novinari RTCG su obavezni da kategorično odbiju svaki pokušaj bilo koje institucije ili pojedinca da ograniči pristup infromacijama ili da koriste novinarski rad za interese koji nijesu u skladu sa principima slobode i nezavisnosti novinarske profesije.

Pravednost

Ne smatra se da su bilo koja vijest ili programski sadržaj pravedni ako: a ) ne uključuju sve relevantne činjenice;

b ) uključuju beznačajne činjenice a zanemaruju važne; c ) navode gledaoce i slušaoce na pogrešan zaključak;

d ) reporteri koriste izraze ili šeme koji otkrivaju njihovu pristrasnost.

Jezik

RTCG, kao nacionalni javni emiter koji proizvodi nacionalni program, mora posebno da obrati pažnju na jezik kao ustavnu kategoriju.

Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. U službenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

Jezik mora biti jasan i jednostavan, treba izbjegavati preuveličavanje i dvosmislenost. Spikeri i voditelji programa, kao i novinari (i svi drugi zaposleni ili slobodni autori programa) obavezni su da u svim programima, uključujući programe nacionalnih i etničkih zajednica, koriste književni jezik.

U glavnim informativnim programima preporučljivo je makar povremeno emitovati priloge autora albanske i drugih nacionalnih i etničkih zajednica na njihovom maternjem jeziku sa titlom.

U principu, u programima RTCG nije dozvoljeno korišćenje vulgarnih izraza niti korišćenje jezika koji nije u skladu sa važećim društvenim normama.

Uravnoteženost izvještavanja

Programi RTCG koji se bave pitanjima od javnog interesa koja izazivaju različite stavove u javnosti moraju adekvatno i jednako da predstave različite tačke gledišta. To podrazumijeva nepristrasnost i razumno procjenjivanje težine ordeđenih stavova i mišljenja, njihov značaj ili potencijalni značaj.

Kad god je to moguće, novinari moraju da pronađu predstavnike svih uključenih strana i da obezbijede u programu sve relevantne stavove. Ukoliko je to nemoguće, oni o tome jasno i direktno moraju da obavijeste javnost.

Novinari i urednici moraju biti svjesni neophodnosti ravnoteže u tretiranju spornih pitanja. Profesionalni standard RTCG je da se o kontroverznim temama obezbijedi i neutralno, ekspertsko mišljenje.

Suprotstavljena mišljenja o kontroverznim događajima, temama i pojavama prezentiraju se u istom prilogu ili emisiji, odnosno u narednoj emisiji koja čini dio iste serije emisija.

Kako i kome se podnosi prigovor na programske sadržaje RTCG?

Zainteresovani građani mogu podnijeti prigovor u vezi sa kršenjem profesionalnih principa i standarda Komisiji za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca. Prigovor se dostavlja na propisanom formularu, koji se može preuzeti na web sajtu RTCG (http://www.rtcg.me/savjet/komisija_za_predstavke_i_prigovore.html) i koji se nalazi u ovom Vodiču. Prigovor se dostavlja na e-mail adresu koju koristi Komsija: savjet.rtcg@t-com.me

Prigovori slušalaca i gledalaca mogu se dostaviti Komisji u roku od 30 dana od dana emitovanja spornog programskog sadržaja. Prigovori dostavljeni nakon isteka roka od 30 dana od dana emitovanja spornog sadržaja Komisija neće razmatrati.

Ko odlučuje o prigovorima građana na rad RTCG?

O prigovorima građana odlučuje Komsija za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca. Članovi Komisije su 3 člana Savjeta RTCG. Izvještaj o prigovoru, sa stavovima i prepoprukama povodom prigovora slušalaca i gledalaca, Komisija dostavlja Savjetu RTCG u roku od 15 od dana dobijanja prigovora. Savjet RTCG na svojoj prvoj sjednici nakon dobijanja Izvještaja od strane Komisije zauzima konačan stav i prihvata ili odbija Izvještaj Komisije povodim prigovora.

Na web sajtu RTCG (http://www.rtcg.me/savjet/komisija_za_predstavke_i_prigovore.html)

objavljuju se sve odluke Savjeta RTCG kao i izvještaji Komisije povodom prigovora slušalaca i gledalaca.

Šta se dešava ukoliko se prihvati prigovor građanina u vezi sa programskim sadržajima RTCG?

Na osnovu člana 53 Statuta RTCG (broj 01-7342, od 04.09.2019. g.), ukoliko se utvrdi kršenje profesionalnih principa i standarda, Savjet RTCG može zatražiti od generalnog direktora RTCG sprečavanje daljeg emitovanja spornih programskih sadržaja i pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornog lica. Na ovaj način građani direktno mogu uticati na smanjenje neprofesionalnih programskih sadržaja na javnom servisu.

Na koji način Media centar pruža podršku zainteresovanim građanima ukoliko se odluče da podnesu prigovor na rad RTCG?

Svi zainteresovani građani koji žele da podnesu prigovor na rad RTCG treba sami da popune propisani obrazac za dostavljanje prigovora (http://www.rtcg.me/savjet/komisija_za_predstavke_i_prigovore.html).

Obrazac se može popuniti na osnovu prmjera koji se nalazi u ovom Vodiču. Primjeri su ranije podnijeti prigovori Media centra na informativne emisije koje je prihvatio Savjet RTCG.

Zainteresovani građani mogu popunjeni obazac prigovora, prije slanja RTCG, dostaviti na e- mail adresu Media centra (media@mediacentar.me) a naše stručne osobe će dati komentar (putem e-maila) i sugestije kako bi se unaprijedio kvalitet prigovora.

Nakon dobijenih sugestija od Media centra, zainteresovani građanin samostalno dostavlja svoj prigovor na e-mail adresu Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca (savjet.rtcg@t-com.me). Prigovori se mogu slati i na adresu: RTCG – Komisiji Savjeta za predstavke i prigovore, ulica Bulevar Revolucije 19, 20000 Podgorica.

OBRAZAC ZA PREDSTAVKE I PRIGOVORE

SLUŠALACA I GLEDALACA

OBRAZAC ZA PREDSTAVKE I PRIGOVORE

SLUŠALACA I GLEDALACA

PODNOSILAC PREDSTAVKE/PRIGOVORA

Ime i prezime ( naziv za pravna lica): Media centar

Adresa podnosioca predstavke/prigovora: Jerevanska 32, Podgorica

Datum podnošenja predstavke/prigovora: 18.03.2020.

Medij na koji se odnosi predstavka/prigovor: TVCG/TVCG 1

Naziv emisije : Zumiranje

Termin emitovanja

(datum i vrijeme): 12.03.2020.

OPIS PRIMJEDBE

U emisiji Zumiranje, emitovanoj 12.03.2020, došlo je do kršenja profesionalanih principa i standarda RTCG izostankom predstavnika tkz. “druge strane” u obradi teme: Zakon o vjeroispovjesti i “Srpska crkva u Crnoj Gori”. U emisiji je učestvovala poslanica u Skupštini Crne Gore, Nela Savković Vukčević. U predstavljanju gošće izostala je važna činjenica da je gospođa Savković Vukčević poslanica Demokratske partije socijalista (DPS). Emisija “Zumiranje” je do sada imala praksu pozivanja većeg broja sagovornika u obradi pojedinih tema, pa je pozivanje samo jedne strane u polemici oko Zakona o vjeroispovjesti kršenje profesionalnih standarda. U ovom slučaju došlo je do kršenja profesionalnog principa i standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravno, a izvještavanje mora uzeti u obzir sve osobe, institucije, događaje relevantne za temu. Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova. Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili javnog radio difuznog servisa i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”) U emisiji nije omogućeno predstaljanje stavova druge zainteresovane strane. Javnost je u cjelosti ostala uskraćena za reagovanje druge strane koja je “optužena” u izjavama sagovornika, a koja je svojim podacima i izjavom mogla pomoći slušaocima i gledaocima da formiraju svoj stav na osnovu potpune informacije. Urednica emisije nije obavijestila javnost da li je kontaktirala predstavnike “druge strane” pa se nameće zaključak da je poziv upućen predstavnicima vladajuće partije koji su bili privilegovani u saopštavanju svojih stavova.

OBRAZAC ZA PREDSTAVKE I PRIGOVORE

SLUŠALACA I GLEDALACA

PODNOSILAC PREDSTAVKE/PRIGOVORA

Ime i prezime ( naziv za pravna lica)

Media centar

Adresa podnosioca predstavke/prigovora: Jerevanska 32, Podgorica

Datum podnošenja predstavke/prigovora : 25.03.2020.

Medij na koji se odnosi predstavka/prigovor: TVCG/TVCG 1

Naziv emisije: Dnevnik 2

Termin emitovanja (datum i vrijeme): 24.03.2020.

OPIS PRIMJEDBE

U emisiji Dnevnik 2, emitovanoj 24.03.2020, došlo je do kršenja profesionalanih principa i standarda RTCG neizbalansiranošću u prenošenju stavova Sindikata doktora medicine i reagovanja predsjednika Vlade Crne Gore i Ministra zdravlja. U ovom slučaju došlo je do kršenja profsionalnog principa i standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravno, a izvještavanje mora uzeti u obzir sve osobe, institucije, događaje relevantne za temu. Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova. Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili javnog radio difuznog servisa I što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”). U prilogu nije dat ujednačen prostor, odnono nikakav prostor, za predstavljanje stavova Sindikata doktora medicine, koji su ukazali na probleme u borbi protiv epidemije CODIV 19 virusa. Nakon kratke najave novinarke u kojoj je objašnjeno da je se predsjednik Vlade obratio javnosti, pročitan je odgovor predsjednika Vlade koji je trajao 3min30s a zatim i reagovanje Ministra zdravlja u trajanju od 30 sekundi. Prilog nije na detaljan način predstavio kontekst, nije saopštena cjelovita informacija o tome na koje probleme ukazuje Sindikat doktora medicine i koja su to neprihvatljiva ponašanja srodnika ministra zdravlja koja mogu iritirati građane u kriznoj situaciji. S obzirom da TVCG nije detaljnije u nekoj ranijoj informativnoj emisiji (Dnevnik 2) predstavila izrečene stavove Sindikata doktora medicine, očigledna je nesrazmjera i neizbalansiranost u obradi ove teme čime je prekršen profesionalni standard koji se odnosi na objektivnost u izvještavanju.

OBRAZAC ZA PREDSTAVKE I PRIGOVORE

SLUŠALACA I GLEDALACA

PODNOSILAC PREDSTAVKE/PRIGOVORA

Ime i prezime ( naziv za pravna lica)

Media centar

Adresa podnosioca predstavke/prigovora: Jerevanska 32, Podgorica

Datum podnošenja predstavke/prigovora: 26.06.2020.

Medij na koji se odnosi predstavka/prigovor: TVCG/TVCG 1

Naziv emisije: Dnevnik 2

Termin emitovanja (datum i vrijeme): 24.06.2020.

OPIS PRIMJEDBE

U Dnevniku 2, emitovanom 24.06.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG neobjavljivanjem potpunih informacija u vezi sa postupanjem policije tokom protesta u Budvi organizovanih povodom političkih dešavanja u toj opštini. Sporni prilog traje skoro tri minuta (od 1.24 do 4.14 minuta Dnevnika), u njemu su dati podaci o privedenim lokalnim funkcionerima, kao i saopštenje Uprave policije u kojem se, između ostalog, navodi da je jedan policajac povrijeđen, što prati fotografija povrijeđenog. Ni u drugom prilogu (trajao od 5.30 do 12.20 minuta Dnevnika) koji je, osim direktnog uključenja novinarke TVCG, obuhvatio i izjave političkih predstavnika suprotstavljenih strana, nisu date sve informacije o dešavanjima u ovom gradu a koje se odnose na postupanje službenika Uprave policije. U spornom prilogu nisu emitovani snimci prebijanja građana koji ne pružaju otpor od strane službenika Uprave policije. Snimci su bili dostupni na portalima drugih medija kao i na društvenim medija (privođenje građana iz kafane u naselju Golubinja, prebjanje građanina na mostu na centralnom bulevaru u Budvi) i objavljeni tokom dana. TVCG je i do sada preuzimala snimke i sadržaje od drugih medija i sa društvenih mreža pa je to mogla uraditi i ovom prilikom. U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na KREDIBILITET (“Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omugućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.”). U objavljenom prilogu nije bilo snimaka udaranja građana koji nisu pružali otpor i očiglednog prekoračenja ovlašćenja od strane policajaca, pa gledaoci nijesu mogli da formiraju stav na osnovu predstavljenih činjenica. U izvještaju je prekršen i standard koji se odnosi na PRAVEDNOST (“Ne smatra se da su bilo koja vijest ili programski sadržaj pravedni ako: ne uključuju sve relevantne činjenice….”.). Nenavođenje svih relevatnih činjenica u spornom prilogu moglo je da navede gledaoce na pogrešne zaključke u vezi sa dešavanjima u Budvi tog dana. Očigledna je namjera uredničkog tima da se od javnosti sakriju pojedini detalji u vezi sa dešavanjima u Budvi i time favorizuje jedna strana, odnosno politička grupacija. Namjera uredničkog tima je tim očiglednija jer snimci o prekoračenju ovlašćenja pripadnika Uprave policije nisu emitovani ni narednog dana u centralnoj informativnoj emisiji.