OBUKA: Aktivne OCD u razvoju medijskih politika

Media centar u sradnji sa Medijskom asocijacijom Jugoistočne Evrope sprovodi projekat ,,Aktivne OCD u razvoju medijskih politika“. Projekat finansira Delegacija EU u Podgorici.

Opšti cilj projekta je: Jačanje uloge i doprinosa OCD u kvalitetnom donošenju odluka u procesu evropskih integracija u oblasti medijskih sloboda i pluralizma;
Specifični cilj projekta je: Povećane sposobnosti OCD da prate i aktivno učestvuju u reformskim procesima u oblasti slobode medija;
Jedna od aktivnosti u projektu je organizovanje obuka čiji je cilj unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave medijskim pitanjima za praćenje i uticaj na realizaciju javnih politika u području medija.

Teme i termini održavanja obuke:

Obuka 1. Obaveze Crne Gore u pregovaračkom poglavlju 10 (informatičko društvo i medji)

U okviru ove teme predavači iz nadležnih ministarstava koji vode proces pregovora u poglavlju 10 će obraditi pitanja u vezi sa mjerama koje Crna Gora mora ispuniti u procesu pristupanja EU, u vezi sa kojim javnim politikama imamo obaveze, kako se primjenjuju postojeći i koje su novine u nacrtima medijskih zakona

Obuka će se održati 5. decembra u hotelu Ramada (Podgorica) od 11-14h.

Obuka 2. Praćenje i evaluacija javnih politika

U okviru ove teme će se učesnicima na praktičan način približiti šta se sve treba i može pratiti u okviru javnih politika u oblasti medija, kako i sa kojim metodama pratiti sprovođenje javnih politika, učesnici će na primjeru i za potrebe svojih organizacija raditi praktične i konkretne planove za praćenje javnih politika u oblasti medijia.

Obuka će se održati u hotelu “Avala” u Budvi 15 i 16 decembra.

Obuka 3. Izrada predloga dokumenata za uticaj na javne politike (policy paper) i javno zagovaranje (advocacy)

U okviru ove teme će se učesnicima na praktičan način približiti sam pojam javnih politika i predloga dokumenta za uticaj na javne politie, koja je funkcija predloga za uticaj na javne politike (policy paper), kako se kreiraju dva osnovna tipa (policy brief i analiza), kako se vode kampanje javnog zagovaranja, učesnici će na primjeru i za potrebe svojih organizacija raditi praktične i konkretne akcione planove za kampanju javnog zagovaranja.

Obuka će se održati u hotelu “Avala” u Budvi 20-22 decembra.

Na obuci mogu učestvovati do 3 predstavnika iz jedne organizacije civilnog društva. Poželjno je da iste osobe iz jedne OCD budu uključene u sve tri obuke.
Za učesnike će biti pripremljeni materijal koji će se sastojati od primjera policy paper-a, akcionog plana kampanje javnog zagovaranja.

Obuke će voditi iskusni treneri o oblastima koje se obrađuju.

Detaljne planove rada i druge informacije u vezi sa obukama biće naknadno dostavljeni onim organizacijama civilnog društva koje se budu prijavile.

Napomena: troškovi prevoza i smještaja učesnika na obukama su pokriveni od strane organizatora.

Molimo vas da prijave za obuku sa imenima predstavnika organizacije dostavite najdalje do 30. novembra na e mail: media@mediacentar.me
Ukoliko imaate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na +382 67 324 555.