Prigovor Media centra komisiji za predstavke i prigovore RTCG

U Dnevniku 2, emitovanom 26.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem izjave Duška Markovića, predsjednika Vlade i nosioca izborne liste Demokratske partije socijalista (DPS) na parlamantarnim izborima, date na skupu sa partijskim pristalicama na Ivanovim Koritima (Cetinje), bez uključivanja predstavnika subjekata na koje se izjave odnose.

Izjava gospodina Duška Markovića po sadržaju i karakteru predstavljali promociju stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima. Takođe, izjava je data na skupu pristalica DPS-a što se vidi na snimku (ikonografija sa predizbornih skupova DPS-a).

U osporenom izvještaju došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova.”) U prilogu TVCG nije omogućeno predstaljanje stavova drugih subjekata.

U spornom prilogu iznijet je čitav niz kvalifikacija na račun sveštenstva Mitropolije Crnogrosko-primorske, koja je prepoznata od strane DPS-a kao politički oponent, bez mogućnosti da se na kvalifikacije odgovori od strane onih na koje se odnose.

U članu 6 Pravila o izvještavanju RTCG o predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, stav 2, navedeno je: “Izvještaji o aktivnostim državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u vrijeme predizborne kampanje, ne smiju sadržati poruke izborne i stranačke propagande.”

Ovo je suprotno članu 8 stav 3 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela AEM (“Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.) Prilog upućuje na kandidata sa izborne liste DPSa.