SAVJET RTCG DA ISPRATI POSTUPAK ODABIRA KONSULTANTA ZA PROCES REORGANIZACIJE POSLOVANJA RTCG

Media centar poziva Savjet RTCG da pažljivo isprati proces odabira konsultanta za reorganizaciju poslovanja javnog medijskog servisa jer su pojedine komponenete tendera čudne i neprecizne, te ostavljalju veliki prostor za manipulacije. Ovo tim prije jer Finansijskim planom za 2022. godinu nije ni pomenut ovaj tender, pa se ni članovi/ce Savjeta nisu mogli upoznati sa detaljima i razlozima za sprovođenje ovog posla.

Menadžment RTCG je objavio 4. avgusta tender za izbor konsultanta za pružanje savjetodavne usluge u postupku kreiranja i izrade opštih akata kojima se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u RTCG (https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/22990).  Procijenjena vrijednost nabavke je 50.000 eura.

Predmet nabavke obuhvata savjetodavne usluge u postupku kreiranja i izrade opštih akata kojima se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u RTCG, koje podrazumijevaju sledeće:  1) Analizu postojeće organizacione strukture; 2) Analizu postojeće sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova; 3) Identifikacija poslovnih procesa; 4) Analiza poslovnih procesa; 5) Usklađivanje organizacione strukture i poslovnih procesa; 6) Definisanje nove organizacione strukture; 7) Definisanje menadžerske strukture; ???? Izrada nove sistematizacije radnih mjesta; 9) Utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca po novoformiranim radnim mjestima i organizacionim jedinicama; 10) Izrada normativa za radna mjesta novinara u Radio CG, MMC, Televiziju i izrada normativa za zaposlene u Produkciji. 11) Analiza finansijskih efekata donošenja i sprovođenja prethodno utvrđenih dokumenata; 12) Izrada i projekcija troškova potrebnih za rješavanje tehnoloških viškova u RTCG, po definisanim fazama i dinamikama; 13) Izrada pravnih akata kojima se uređuje pitanje isplate otpremnine zaposlenima koji budu proglašeni tehnološkim viškovima.

Prema kriterijumima iz tenedera, ovaj posao može biti povjeren privrednom subjektu koji  posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što dokazuje najmanje jednom potvrdom izdatom od strane investitora, odnosno korisnika o pruženim uslugama tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se iskustvo u pružanju usluga u oblasti unapređenja i izrade organizacione strukture i sistematizacije koji pospješuju i optimizuju poslovne procese pravnim licima čiji broj zaposlenih nije manji od 500 i čiji godišnji promet prelazi 10.000.000,00 EUR.

Ovakva formulacija u tenederu ukazuje na to da potencijalni konsultant ne mora da ima značajno iskustvo u procesima reorganizacije medija (a pogotovo televizijskih stanica) već je moguće da ovaj posao dobije neko ko je, recimo, radio reorganizaciju EPCG ili nekog drugog preduzeća koje se uopšte ne bavi proizvodnjom TV i audio sadržaja.

Za uspješnost ovog posla je od suštinskog značaja upravo znanje u vezi sa produkcijom programskih sadržaja iz domena rada RTCG. U procesu reorganizacije potrebno je da se utvrdi koji broj izvršilaca (zaposlenih) je potreban da proizvede planirani obim sadržaja. Da bi ovaj proces mogo da ima smisla, potrebno je da menadžment i Savjet RTCG znaju koji je cilj javnog servisa tj. da znaju koju vrstu i obim sadržaja žele da proizvedu u budućem periodu. Ti ciljevi treba da budu sastavni dio strategije razvoja RTCG. Taj dokumet još nije usvojio Savjet, a  građani nisu učestvovali u postupku njegovog kreiranja. Menažment na čelu sa Borisom Raonićem treba da pita građane da li žele da imaju veći broj specijalizovanih kanala za kulturu, sport, zabavu i sl. (kao što to imaju javni servisi HRT, RTS, RAI…) i da nakon konsultovanja javnosti pripremi jasan strateški plan koji će pojasniti u kom pravcu će se razvijati RTCG.

Praviti novu sistematizaciju i reorganizaciju čiji je osnov minimalna proizvodnja tri postojeća TV kanala, dva radio-kanala i portala je bacanje novca građana.

Posebno je važno i prethodno pitanje – zašto je generalni direktor RTCG Boris Raonić uopšte raspisao tender za konsultanta pored svih direktora, službi i savjetnika u njegovom kabinetu koji se bave produkcijom. Zašto pravna služba ne može da uradi nove akte o sistematizaciji na osnovu poznatih parametara i pripremi odluku o otpremninama? Za 12 mjeseci, koliko je na čelu RTCG, Boris Raoniće je morao da smijeni sve direktore (TV, Radio, Portal), rukovodioca odgovornog za tehniku, finansijskog direktora, glavnog producenta, savjetnike u kabinetu generalnog direktora, jer ovaj tender pokazuje da nemaju kapaciteta da rade svoj posao. Na kraju krajeva, za 12 mjeseci koliko je novi menadžment na funkciji, možda se za ove poslove mogla dobiti podrška od međunarodnih organizacija ili direktna konsultantska podrška nekog od evropskih javnih medijskih servisa.

Skrećemo pažnju Sevjetu RTCG i na kriterijume za vrednovanje ponuda. Kod vrednovanja ponuda se “kvalitetu” dodjeljuje svega 10 bodova, dok je osnovni kriterijum za ocjenjivanje ponude “cijena” na osnovu koje se dobija 90 bodova. Ovo je veoma pogrešan pristup jer upravo kvalitet mora imati prednost ukoliko se hoće doći do smislene reorganizacije, sistematizacije, normativa. Cilj ovog tendera je valjda da se osigura kvalitet koji, po mišljenju generalnog direktora, nedostaje javnom servisu, a kvalitet koji se dobije po najnižoj cijeni i nije neki kvalitet.

Posebno je problematično i što se kriterijum “kvalitet” ne pojašnjava u tenderskoj dokumentaciji već se utvrđuje na osnovu dostavljanja polise osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi svojim radom mogao nanijeti Naručiocu sa minimalnim iznosom pokrića u vrijednosti od 5.000.000,00 EUR, za predmetnu javnu nabavku.  Da paradoks bude veći, ponuđaču koji ponudi najveći iznos pokrića od profesionalne odgovornosti dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom parametru (10 bodova), dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na maksimalno ponuđeni iznos pokrića.

Dakle, ako se neka konsultantska kuća, advokatska kancelarija i sl. bavi procesima reorganizacije u privrednim društvima i do sada je, recimo, sprovela reorganizaciju  u privrednom društvu koje se bavi trgovinom na malo, ako ima polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu, može dobiti posao reorganizacije nacionalnog javnog medijskog servisa.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 25. avgust 2022. godine