Goran Dj

Savjet RTCG da poštuje zakon i odluke ombudsmana javnog servisa

Media centar dostavio je danas predsjedniku i članovima Savjeta RTCG zahtijev da poštuju Zakon o RTCG i odluke Ombudsmana javnog servisa.

Savjet RTCG je suprotno Zakonu o RTCG glasao o odluci ombudsmana javnog servisa po prigovoru Media centra u vezi sa sadržajem emisije “Gledajmo se” autora Seada Sadikovića. Ombudsman javnog servisa je prihvatio prigovor povodom kršenja profesionalnih sadržaja u pomenutoj emisiji ali je Savjet nezakonitim glasanjem preinačio odluku.

Zakon o RTCG ne daje nadležnost Savjetu RTCG da preispituje odluke po prigovorima gledalaca koje donosi Ombudsman javnog servisa. Savjet jedino može na osnovu člana 25 stav 1 tačka 10 da “po prethodnom nalazu Ombudsmana, u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima, nalaže odgovarajuće mjere; “ Dakle, Savjet ne može preinačiti odluku po prigovoru Ombudsmana već isključivo utvrditi mjere prema počiniocu prekršaja. Takođe, član 58 Zakona o RTCG propisuje da je Ombudsman nadležan da “razmatra predstavke i prigovore slušalaca, gledalaca i korisnika portala RTCG; “  Postavlja se pitanje čemu služi Ombudsman ukoliko njegove odluke po prigovorima gledalaca i slušalaca može preinačiti Savjet RTCG?

Savjet RTCG je primijenio Statut RTCG čiji član 33 je suprotan Zakonu o RTCG. Na ovaj problem smo ukazali Savjetu RTCG još 15. jula 2021. godine ali nikada nismo dobili odgovor od predsjednika Savjeta Veselina Drljevića.

Media centar je podnio prigovor zbog kršenja profesionalnih standarda u emisiji “Gledajmo se” emitovanoj 1. februara. Do kršenja Pravilnika o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG došlo je u priči u kojoj se govori o muškarcu iz Crne Gore (opština Berane) koji pokušava da se oženi iz Albanije preko posredničke agencije iz te države. Junaka priče prati ekipa TVCG, koja je u Skadru snimila kadove susreta muškarca iz Crne Gore i žene iz Albanije, koja je na ugovoreni sastanak u prostorije posredničke agencije došla sa ocem.

Ova priča nije urađena “u skladu sa najvišim opštim standardima i vrijednostima demokratskog društva”, kako je to propisano Pravilnikom o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG. U tom Pravilniku je rečeno da “RTCG neće emitovati programe koji sadrže i promovišu poruke mržnje, podstiču na mržnji ili predrasude prema pojedincu, grupi ili zajednici”, a mi smatramo da je način na koji je urađena priča upravo promovisao predrasude prema ženama uopšte, a posebno prema ženama iz susjedne Albanije.

Žena iz Albanije je u prilogu prikazana kao objekat. Njoj se ni ne pruža prilika da nešto kaže u svoje ime, da objasni svoje razloge pristajanja na odnos da bude ponuđena da se uda za nepoznatog muškarca iz druge države. Smatramo da u ovom prilogu promovisan patrijarhalni obrazac ponašanja prema ženi, i da je došlo do grube povrede privatnosti državljanke Albanije.

U ovoj priči je prekršen i Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima, zbog čega smo prigovor uputili i Agenciji za elektronske medije.

Savjet RTCG nastavlja da krši Zakon o RTCG i nepotrebno srozava autoritet Ombudsmana. Sklonost ka kršenju zakona Savjet je pokazao na samom početku svog djelovanja 2021. godine kada je izabrao generalnog direktora koji ne ispunjava kriterijume propisane zakonom jer nema potrebnih 10 godina radnog staža sa visokom stručnom spremom i jer je u trenutku imenovanja bio javni funkcioner (član Savjeta Agencije za elektronske medije). Kasnije je generalni direktor prekršio zakon prilikom izbora direktorice Televizije a Savjet je ćutao i izbjegavao da radi svoj posao. Aktuelni Savjet se ponaša kao i prethodni koji je u cjelosti kontrolisao DPS. Nezakonitost u radu Savjeta i generalnog direktora se ne može pravdati određenim pomacima u programskim sadržajima. Osnovni uzrok problema je u zakonu koji je donio DPS u julu 2020. godine a kojim je omogućen neprimjerni partijski uticaj na ključni upravljački organ. Uticaj DPS-a zamijenjen je uticajem partija koje su nakon izbora 30. avgusta 2020. formirale novu skupštinsku većinu. Zakon o RTCG je jedini propis kojeg je donio DPS a koji je nova skupštinska većina primijenila bez riječi, shvatajući mogućnost kontrole RTCG preko Savjeta.

Goran Đurović, direktor Media centra