Nezavisnost Rtcg

SAVJET RTCG DA PROPIŠE SITUACIJE SUKOBA INTERESA

Media centar je dostavio danas Savjetu RTCG Urgenciju za razmatranje Inicijative za hitne izmjene Statuta i Poslovnika o radu Savjeta RTCG.

Media centar je Savjetu RTCG dostavio 15. jula ove godine Inicijativu za hitne izmjene Statuta i Poslovnika o radu Savjeta RTCG, a do danas nismo dobili odgovor.

Media centar ovom Urgencijom još jednom poziva Savjet RTCG da hitno izmijeni i dopuni Statut RTCG i Poslovnik o radu Savjeta RTCG kako bi bio osiguran efikasan rad ključnog upravljačkog organa, oslobođenog od sukoba interesa.

Kao što smo napomenuli u dostavljenoj Inicijativi, Statut RTCG, kao ni  Poslovnik o radu Savjeta RTCG, ne razrađuju detaljnije način odlučivanja i situacije koje se mogu smatrati sukobom interesa upravljačkih organa (Savjeta RTCG i generalnog direktora), kao ni postupanje članova Savjeta i generalnog direktora u situacijama koje se mogu smatrati sukobom interesa.

U Inicjativi smo ukazali na mogući sukob interesa 4 člana Savjeta sa kandidatom za generalnog direktora koji je u tom momentu jedini bio predao svoju kandidaturu. U međuvremenu je proces prijavljivanja okončan, pa je, tim prije, neophodno preduprijediti slične situacije i sa ostalim kandidatima. Nepreciznost u aktima RTCG može nanijeti štetu upravo kandidatima za generalnog direktora i članovima Savjeta RTCG. Vjerujemo da će, osim Savjeta RTCG, i svi kandidati za generalnog direktora RTCG podržati inicijativu Media centra da se preciziraju situacije i procedure koje onemogućavaju sukob interesa prilikom donošenja odluka u Savjetu RTCG.

Mišljenje Agencije za spriječavanje korupcije (ASK), objavljeno kao odgovor na dopis kandidata za generalnog direktora Borisa Raonića, ne treba da bude izgovor da Savjet RTCG hitno ne izmijeni Statut i Poslovnik. Mišljenje ASK-a formulisano je, po našem mišljenju, na manipulativan način jer su u potpunosti zamijenjene teze u vezi sa problematičnom situacijom na koju ukazujemo. Media centar je ukazao na nepreciznost Statuta u dijelu načina donošenja odluka članova Savjeta kada se oni nađu u rodbinskom, poslovnom ili drugom odnosu koji može uticati na njihovo donošenje odluka, kako prilikom izbora generalnog direktora tako i u drugim situacijama. ASK je u svom mišljenju ukazivala na buduće odnose Raonića, kao potencijalnog generalnog direktora, i članova Savjeta, zanemarujući da je problem u činjenici da jedan kandidat (a moguće i drugi) mogu zahvaljujući svojim poslovnim odnosima sa članovima Savjeta ostvariti prednost u samom postupku izbora generalnog direktora. Sumnju u namjere ASK-a stvara i brzina davanja mišljenja (odgovora) koje je dato u roku od 2 dana od prijema zahtijeva za davanje mišljenja. Ovakvu brzinu ASK je pokazivao samo kada je dobijao zahtjeve od strane DPS-a koji i dalje potpuno kontroliše Savjet i direktora ASK-a. U najmanju ruku je čudno da institucija koja godinama ne otvara pitanja iz svoje nadležnosti povodom sukoba interesa funkcionera DPS-a sada veoma ažurno daje mišljenje, bez sagledavanja svih relevantnih činjenica.

Media centar je podsjetio članove/ice Savjeta RTCG da su Zakonom o RTCG propisane situacije sukoba interesa prilikom izbora članova Savjeta RTCG ali ne i situacije sukoba interesa u kojima oni donose odluke. Opisivanje situacija sukoba interesa članova Savjeta RTCG prilikom obavljanja svog posla i odlučivanja ostavljeno je da se uredi opštim aktima RTCG. Zato Media centar i traži hitne izmjene Statuta i Poslovnika o radu Savjeta.

Kao što je Zakonom o RTCG propisano da članovi Savjeta RTCG ne mogu biti javni fukcioneri ili funkcionerl politlčkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjednistva, njihovi zamjenici, clanovi izvrsnih i glavnih odbora, kao i drugi stranacki funkcioneri),  i to za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije, tako je i Statutom RTCG potrebno propisati da se članovi Savjeta moraju izuzeti iz glasanja ukoliko su u  periodu od  npr. 6 mjeseci prije glasanja i donošenja odluke, povezani rodbinskim, poslovnim i drugim odnosima sa licima na koje se odluka (koju donose) odnosi.

Da li treba da ostane neregulisana situacija u kojoj npr. član/ica Savjeta glasa i odlučuje o izboru eksternog revizora čiji je vlasnik ili direktor muž/supruga člana Savjeta? Da li treba da ostane neregulisana situacija u kojoj je kandidat za generalnog direktora do juče bio nadređen članici Savjeta?

Media centar podsjeća članove/ice Savjeta na činjenicu da se u postupku izbora generalnog direktora RTCG shodno primjenjuju odredbe Zakona o RTCG koje regulišu sukob interesa u postupku izbora članova Savjeta. To znači da za člana Savjeta ili generalnog direktora ne mogu biti izabrana lica koja bira, imenuje ill postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupstina i Vlada;

Prema dostupnim informacijama, kandidat za generalnog direktora Raonić je javni funkcioner kojeg je imenovala Skupština i to na funkciju člana Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM). Kandidat Raonić, po našem mišljenju, ne može biti biran za generalnog direktora RTCG jer nije podnio ostavku na mjesto člana Savjeta AEM tj. ne može istovremeno obavljati dvije javne funkcije.

Media centrar je napomenuo članovima Savjeta da u razmatranju pitanja sukoba interesa prilikom imenovanja (i razrješenja)  članova Savjeta i generalnog direktora, Zakon o RTCG ima primat u odnosu na Zakon o sprečavanju korupcije, koji se primjenjuje na javne funkcionere ukoliko drugim posebnim propisom nisu propisani slučajevi sukoba interesa. Viši sud u Podgorici je zauzeo takav stav u pravosnažnoj presudi povodom razrješenja članova Savjeta RTCG sprovedenog u decembru 2017. godne.

Ukolko bi bilo suprotno, i prilikom izbora generalnog direktora se primjenjivao Zakon o sprečavanju korupcije, onda bi gospodin Raonić bio u situaciji da 30 dana nakon stupanja na dužnost generalnog direktora RTCG sam sebe kontroliše kao član Savjeta Agencije za elektronske medije, odnosno sve dok ne podnese ostavku na mjesto člana Savjeta AEM-a.

Media centar je, u svjoj urgenciji, izrazio nadu da će Savjet RTCG odgovoriti na Inicijativu i pokazati da se po tome razlikujete od prethodnog Savjeta (kojeg je kontrolisao DPS) a koji nikada nije odgovorio ni na jedan dopis Media centra.

Goran Đurović, direktor Media centra
Podgorica, 21. jul 2021. godine