5 Photo

Direktorat za medije planira odgađanje suštinskih izmjena Zakona o RTCG i štiti interese partijski kontrolisanog menadžmenta RTCG

Direktorat za medije Ministarstva kulture i medija zadnjim nacrtom Zakona o RTCG planira da za tri godine odgodi primjenu ključnih odredbi koje se tiču smanjenja neprimjerenog partijskog uticaja na ključne upravljačke organe RTCG.

Posljedica ovakvog pristupa je da se još tri godine vrši partijska kontrola Savjeta i generalnog direktora RTCG, a onda i, po dubini, svih redakcija.

Proces izmjena medijskih zakona traje već skoro dvije godine. Ključni zahtjevi Evropske Unije i Savjeta Evrope prije započinjanja procesa izmjena bile su da se poveća samostalnost u radu upravljačkih organa RTCG i Agenciji za elektronske medije. To su obaveze Crne Gore u procesu pristupa EU.

Nakon javne rasprave održane u decembru prošle godine, Radnoj grupi za izradu medijskih zakona dostavljen je nacrt Zakona o RTCG koji je gori u odnosu na verziju ponuđenu na javnoj raspravi.

Nacrtom Zakona o RTCG koji je bio na  javnoj raspravi bilo je predviđeno da član Savjeta RTCG (ključnog upravljačkog organa), kao i generalni direktor, može biti lice koje ima najmanje VII -1 nivo stručne spreme i najmanje 10 godina radnog iskustva u VII -1 nivou stručne spreme.

U najnovijoj verziji nacrta Zakona o RTCG  za člana Savjeta RTCG se traži VII-1 nivo stručne spreme i 10 godina radnog iskustva dok se za generalnog direktora traži da ima VII-1 nivo stručne spreme i najmanje 10 godina iskustva ali ne u nivou visoke stručne spreme, tj. sa završenim fakultetom.

Ukoliko ovo rješenje bude prihvaćeno, onda budući generalni direktor RTCG (kao i sadašnji) može biti bilo ko ko ima završen fakultet i ko je radeći kao srednjoškolac stekao 10 godina iskustva.

U važećem Zakonu o RTCG predviđeno je da generalni direktor RTCG mora da ima završen fakultet i najmanje 5 godina radnog iskustva sa završenim fakultetom.

Umjesto da se podizanjem kriterijuma za stručnost generalnog direktora stvaraju uslovi da se konačno profesionalizuje nacionalni medijski javni servis, sadašnje rješenje u nacrtu je gore od rješenja u aktuelnom zakonu.

Kako osoba sa manjim radnim iskustvom sa završenim fakultetom može biti bolje rješenje za menadžersku funkciju od osobe sa većim radnim iskustvom sa završenim fakultetom?

Tokom izrade nacrta Zakona o RTCG, Radna grupa je bila dominantno na stanovištu da treba pooštriti kriterijume za ključne upravljačke funkcije jer se tako može doći do kvalitetnijih ljudi na odgovornim funkcijama.

Media centar smatra da je promjena u nacrtu zakona nastala kao rezultat uticaja sadašnjeg generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, koji ne ispunjava uslove predviđene ni sadašnjim zakonom a kamoli pooštrene uslove kojima se traži 10 godina radnog iskustva sa završenim fakultetom.

Takođe, nacrtom Zakona o RTCG predviđeno je da se broj članova Savjeta RTCG poveća sa sadašnjih 9 na 11. Takođe, nacrtom Zakona je predviđena procedura izbora članova Savjeta RTCG kojom se ograničava neprimjereni uticaj političkih partija na proces izbora članova Savjeta jer se predstavnici NVO u ovom tijelu neće birati od strane poslanika u Administrativnom odboru u Skupštini već će ih birati same NVO (koje ispunjavaju zahtjevne kriterijume kojima dokazuju svoju aktivnost). Ova činjenica, uz onu da se pooštravaju kriterijumi za izbor članova Savjeta treba da dovede do veće samostalnosti Savjeta RTCG, a onda posljedično i do veće samostalnosti menadžmenta.

Direktorat za medije predviđa da se primjena zakona odgodi za tri godine kako bi sadašnji Savjet i menadžment RTCG završili svoj mandat.

Sadašnji Savjet je izabran u proceduri koja predviđa snažan uticaj poslanika u Administrativnom odboru Skupštine jer su direktno prema svojim političkim preferencama birali predstavnike NVO (4 predstavnika NVO od ukupno 9 članova Savjeta).

Takav, partijski kontrolisan Savjet je protivzakonito izabrao generalnog direktora RTCG, koji je kasnije protivzakonito izabrao direktoricu TVCG.

Nema nijednog valjanog argumenta da se za tri godine odgodi izbor svih upravljačkih struktura RTCG jer je to način da se ova institucija profesionalizuje i oslobodi pratijskog uticaja.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore, a ni Skupština nisu odgađali primjenu izmjena Zakona  o državnom tužilaštvu i odmah je nakon usvajanja izabran novi Tužilački savjet. To je očigledno bila dobra odluka.

Vlada, a i Skupština planiraju izmjene Zakona o sprečavanju korupcije kako bi bile izvršene izmjene u Savjetu Agencije za sprečavanje korpucije i smijenila direktorica, što je, takođe, potpuno opravdano.

Ne shvatamo zašto se po istom principu ne želi unaprijediti samostalnost RTCG odmah nakon usvajanja zakona, nego se poboljšanje odgađa za tri godine. Ukoliko ključne odredbe zakona treba da se primijene za tri godine onda se postavlja pitanje zašto je Radna grupa radsila na ovim propisima prethodne dvije godine.

Momentalnu primjenu novog Zakona o RTCG i izbor novog Savjeta i menadžmenta RTCG tražilo je na javnoj raspravi više od 100 NVO i građana/ki.

Ministarstvo kulture i Vlada ne mogu ignorisati ovaj zahtijev NVO.

Pozivamo Direktorat za medije u ministarstvu kulture i medija da uvaži stav Radne grupe za izradu medijskih zakona i zahtijev preko 100 nevladinih organizacija i u finalnu verziju predloga Zakona o RTCG uvrsti odredbe kojima se zahtijeva duže radno iskustvo članova Savjeta  i generalnog direktora RTCG kao i momentalna primjena zakona nakon njegovog usvajanja.

Media centar će se i dalje boriti za bolja zakonska rješenja kojima se stvara ambijent za samostalni i profesionalni javni medijski servis kao što smo se borili i dok je DPS kontrolisao ovu instituciju.

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 14. maj 2023. godine