Mc Djurovic Vukovic

Media centar predstavio Analizu izvještavanja medija tokom predizborne kampanje 2020

Media centar je danas predstavio Analizu izvještavanja najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom tokom izbora 2020. godine (https://issuu.com/mediacentar/docs/izbori_2020_-_analiza_izvje_tavanja).

Rezultati monitoring Media centra pokazuju da su javni emiteri (nacionalna TVCG i lokalna TV Nikšić) izrazito favorizovali izborne liste partija vlasti, posebno Demokratsku partiju socijalista (DPS), izvještavajući opširno o pseudomedijskim događajima[1]čiji su akteri bili državni funkcioneri, koji se koriste kao podesna forma za prikriveno marketinško djelovanje u području politike.

Izborne liste patija vlasti izrazito je favorizovala i komercijalna televizija Nova M, izvještavajući o pseudomedijskim događajima čiji su akteri bili državni funkcioneri iz redova DPS-a i dajući riječ isključivo onim anlitičarima koji su u svojim nastupima ponavljali argumente vlasti protiv opozicije i time jasno agitovali za partije vlasti. Rezultati monitoringa Media centra pokazuju da je i Prva TV favorizovala partije vlasti, ali je to činila u manjem obimu i diskretnije.

TV Vijesti je imala najizbalansiraniji pristup, s tim što je ona više prostora dala opozicionim koalicijama, odnosno partijama, dajući im prostor za predstavljanje stavova i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Drugi privatni emiteri nisu davali dovoljno prostora za predstavljanje stavova partija na lokalnom nivou. TV Vijesti su jedine u centralnoj informativnoj emisiji kritički obrađivala neke od tema koje su bile aktuelizovane tokom predizborne kampanje.

O predizbornim aktivnostima DPS-a, koje su činile njen direktni ili prikriveni politički marketing u centralnim informativnim emisijama dvije javne (TVCG i TV Nikšić) i tri komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, Prva TV i TV Nova M) objavljeno je, u periodu od 4. do 30. avgusta, ukupno 241 priloga, od čega u emisiji Dnevnik 2 TVCG 76, u emisiji Centralni dnevnik TV Nova M 57, u emisiji Žurnal Prve TV 44,u emisiji U pola 7 TV Vijesti 39, a u emisiji VINK2 TV Nikšić 25 priloga.

Od ukupnog broja objavljenih priloga, 87 otpada na priloge kojima su pokrivene promotivne predizborne aktivnosti koje su imale političko-marketinški karakter (objavljivani u blokovima namijenjenim izbornim aktivnostima partija i koalicija). Ostali prilozi se odnose na pokrivanje pseudomedijskih događaja koje je karakterisao prikriveni politički marketing. Najviše takvih priloga objavila je TVCG (84), pokrivajući pseudomedijske događaje partija vlasti, a potom Nova M (26) TV Nikšić (25), Prva TV (20) i TV Vjesti (7).

Najviše priloga o predizbornim aktivnostima premijera Duška Markovića objavila je Prva TV (22), zatim Nova M (21), TVCG (20), TV Nikšić (18) i TV Vijesti (10). O predizbornim aktivnostima predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića po 15 priloga objavile su televizije Prva i Nova M, 12 priloga TVCG, a po 11 TV Nikšić i TV Vijesti. Poređenja radi, u prilozima koji su objavljeni u monitorovanim emisijama svih pet televizija, nosioci izbornih listi opozicionih partija i koalicija se likom i glasom pojavljuju ukupno 32 puta.

Media centar je podnio 13 prigovora Komisiji RTCG za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca, kao i Agenciji za elektronske medije (AEM), i o tome obavještavao medije i javnost. Ti prigovori su redovno objavljivani na fejsbuk stranici Media centra i bili su dostupni svim političkim subjektima koji su učestvovali na parlamentarnim i lokalnim izborima koji su bili pozvani da ih koriste i upućuju nadležnim organima u javnim i komerijalnim emiterima, kako bi bili razmatrani po hitnom postupku u roku od 48 sati, kada je u pitanju RTCG, i 24 sata kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Ključne preporuke Media centra, koje su sastavni dio analize, odnose se na potrebu izmjene zakonskih propisa kako bi se Agenciji za elektronske medije (AEM) dala nadležnost da vrši nadzor nad primjenom pravilnika za praćenje izborne kampanje od strane elektronskih medija (javnih i privatnih). Takođe, potrebno je utvrditi zakonom (kojim se uređuje oblast audiovizuelnih medijskih usluga) nadležnost AEM-a da ocjenjuje usaglasenost pravila emitera za praćenje izborne kampanje sa zakonskim i podzakonskim aktima i davanje saglasnosti na pravila prije nego se objave. Uloga AEM-a u izbornom procesu treba da bude proaktivna i da samoinicijativno preduzima radnje kojima se može uticati na smanjenje neprofesionalnog izvještavanja u predizbornoj kampanji. Aktivnija uloga AEM-a može biti propisana i zakonom.

Izmjenama zakonskih propisa potrebno je stvoriti obavezu da RTCG i AEM po hitnom postupku razmatraju prigovore svih zainteresovanih lica (pravnih i fizičkih) u vezi sa praćenjem izborne kampanje a ne da mogućnost podnošenja prigovora (aktivnu legitimaciju) imaju samo politički subjekti koji učestvuju u izbornom procesu.

Analiza je sastavni dio projekta “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom”, čiji je cilj bio poboljšanje evidencije o poštovanju profesionalnih standarda javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom tokom predizborne kampanje u Crnoj Gori u 2020. godini.

Ovaj projekat Media centar je realizovao uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020. Projekat je podrazumijevao praćenje centralnih informativnih emisija i drugih sadržaja iz opsega informativnog programa kod dva najveća javna emitera, nacionalne javne televizije (TVCG) i lokalne javne TV Nikšić, kao i kod komercijalnih televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom: TV Vijesti, Prva TV i Nova M od 4. do 30. avgusta 2020. Na ovim medijima praćeno je poštovanje profesionalnih standarda i zakonskih normi u vezi sa izvještavanjem medija u predizbornom periodu.

Goran Đurović, direktor Media centra

[1]Za razliku od medijskog događaj koji ima minimalan informativni prag da bi javnost o njemu trebala biti informisana, pseudomedijski događaj je planiran sa jedinom svrhom da osiguraju publicitet za onoga ko ga organizuje. Takav događaj nema ni minimalni informativni prag da bi javnost o njemu trebala biti informisana.