rt podgorica

Savjet RTV Podgorica krivično odgovoran ukoliko se izabere direktor suprotno zakonskim procedurama

Media centar skreće pažnju Savjetu RTV Podgorica da će biti u zoni krivične odgovornosti ukoliko izabere za direktora lice koje ne ispunjava uslove propisane zakonskim aktima.

Savjet RTV Podgorica ima obavezu da prije izbora direktora utvrdi detaljnu proceduru u skladu sa kojom bira direktora, što treba da podrazumijeva provjeru ispunjenosti svih propisanih kriterijuma, uključujući i one koji se odnose na sukob interesa, kao i organizovanje intervjua sa kandidatima. Bilo bi veoma neobično da se postupak imenovanja direktora obavi bez održanih intervjua i prethodno donijete odluke o načinu glasanja članova Savjeta u postupku izbora direktora. Ukoliko Savjet ne sprovede intervjue sa kandidatima, članovi i članice će ostati uskraćeni za mogućnost postavljanja direktnih pitanja, što može ograničiti mogućnost donošenja najbolje odluke. Ukoliko Savjet ne sprovede intervjue sa kandidatima, postoji opravdana sumnja da je postupak imenovanja direktora unaprijed poltički dogovoren.

Skrećemo pažnju članicama i članovima Savjeta da je Media centar u posjedu dokumentacije iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) na osnovu koje postoji osnovana sumnja da kandidat za direktora Vladimir Otašević nije ispunio kriterijume koji se odnose na sukob interesa zbog propuštanja rokova. Dokumentaciju smo dostavili članu Savjeta, advokatu Aleksandru Đurišiću u namjeri da ostalim članovima Savjeta predstavi problem mogućeg prekoračenja rokova koji bitno utiče na ispunjenost kriterijuma koji se odnose na sukob interesa kandidata Otaševića.

Naime, prema izvodu iz evidencije CRPS može se zaključiti da je 30. januara ove godine došlo do promjene činjenica koje se vrlo moguće odnose na vlasnike u privrednom društvu Montenegro Press Company doo, koje se, pored ostalog, bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem. Umjesto supruge Vladimira Otaševića, koja je bila vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo, sada se kao vlasnik pojavljuje Dragan Leković.

Kako je rok za predaju dokumentacije kandidata za direktora RTV Podgorica istekao 27. januara (konkurs objavljen 12. januara i trajao 15 dana), do kada je i kandidat Otašević morao predati dokumentaciju, proizilazi da je u trenutku predaje dokumentacije i izjave o nepostojanju sukoba interesa, supruga Vladimira Otaševića najvjerovatnije i dalje bila vlasnica u privrednom društvu Montenegro Press Company doo, koje se, pored ostalog, bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem.

Podsjećamo članove i članice Savjeta da član 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica propisuje da za člana Savjeta (odnosno direktora) ne mogu biti imenovana lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica  “koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i/ili lica koja imaju pravni interes u pravnim licima, koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;”

Media centar je već prethodno objavio dokaze da se privredno društvo Montenegro Press Company doo, pored ostalog, bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem. Na Portalu PRESS sve do 7. februara je bila istaknuta e-mail adresa posebnog segmeta privrednog društva Montenegro Press Company doo, koji se zove Video produkcija (produkcija@press.co.me). U predizbornim kampanjama 2022. i 2023. godine ovo privredno društvo je nudilo zainteresovanim političkim partijama cjenovnik usluga kojim nudi izradu video materijala i publikovanje video materijala u predizbornim kampanjama  (250 eura/dan za izradu video materijala, 200 eura/dan publikovanje video materijala).

Ovo bi morali biti dovoljni dokazi za članove Savjeta RTV Podgorica da preispitaju navode Media centra i dodatno provjere poštovanje rokova u ovom postupku, uključujući i pribavljanje zvaničnih podataka iz CRPS, kako bi bile otklonjene sve sumnje u zakonitost postupka.

Media centar je prethodno ukazao na moguću krivičnu odgovornost vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica i kandidata za ovu funkciju u punom mandatu, Vladimira Otašević, jer je prilikom imenovanja za vršioca dužnosti direktora, a moguće i na konkursu za izbor direktora RTV Podgorica u punom mandatu, priložio falsifikovanu ispravu, za što je članom 412 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana kazna do tri godine zatvora.

Da su optužbe Media centra u vezi sa sukobom interesa opravdane dokazuje i činjenica da supruga Vladimira Otaševića takoreći od juče nije više vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo, već se umjesto nje sada kao vlasnik pojavljuje drugo lice.  Članovi i članice Savjeta treba sebi da postave pitanje zašto bi se supruga Vladimira Otaševića neposredno prije sjednice Savjeta, na kojoj će se obaviti izbor direktora RTV Podgorica, odrekla vlasništva u privrednom društvu Montenegro Press Company doo,  ukoliko ne postoji sukob interesa zabranjen članom 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica.

Podsjećamo članove i članice Savjeta RTV Podgorica da ukoliko ne provjere sumnje u zakonitost postupka na koje ukazuje Media centar i izaberu kandidata koji ne ispunjava uslove, ulaze u zonu krivične odgovornosti zbog krivičnog djela zloupotreba službenog  položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ukolko je Savjet RTV Podgorica većinom glasova već nezakonito izabrao Vladimira Otaševića za vršioca dužnosti direktora, ne treba da ponovi grešku. Zato pozivamo Savjet da razmotri naše sumnje i otkolni sve dileme koje mogu opteretiti dalji rad RTV Podgorica.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 13. februar 2024. godine