Uprava

Uprava za inspekcijske poslove nije i neće biti adresa za lične obračune ma ko god bio u pitanju

Reagovanje Uprave za inspekcijske poslove povodom saopštenja Media centra koje je juče proslijeđeno medijima

Nijesu istiniti navodi gospodina Gorana Đurovića da se povodom inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora zbog navodno nezakonitog imenovanja direktorice TVCG, gospođe Marije Tomašević, nije postupalo, već naprotiv, u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima, preduzeto je niz mjera i radnji od strane inspekcije rada na utvrđivanju relevantnih činjenica u konkretnom predmetu, a koje su između ostalog pribavljane od strane drugih državnih organa, službenim putem, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Nakon obraćanja Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom za utvrđivanje krvnog srodstva između imenovane i gospodina Dražena Medojevića, inspekcija rada je od Ministartstva unutrašnjih poslova, dobila odgovor kojim je potvrđeno da su Marija Tomašević i Dražen Medojević brat i sestra, nakon čega se postupajući inspektor obratio Skupštini Crne Gore, dana 5.5.2023.godine i urgencijom, dana 26.5.2023.godine,  radi pribavljanja podataka da li je lice sa navedenim matičnim brojem u dopisu, Dražen Medojević,  bio član Državne izborne komisije i ukoliko jeste u kojem periodu. Bez izjašnjenja Skupštine Crne Gore, dana 30.5.2023. godine, donijeto je rješenje o rezultatima ispitnog postupka sa rokom od 5 dana za izjašnjenje, a sve sa ciljem efikasnog okončanja postupka. Odgovor Skupštine Crne Gore dostavljen je Upravi za inspekcijske poslove dana 1.6.2023.godine, dok je izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka od strane RTCG dostavljeno ovom organu dana 12.6.2023.godine.

U konačnom, dana 5.jula 2023.godine, Uprava za inspekcijske poslove  je donijela rješenje o otklanjanju nepravilnosti kojim se subjektu nadzora “Radio televiziji Crne Gore” nalaže da otkloni nepravilnosti u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja, te da je odgovorno lice subjekta nadzora dužno da u roku od 3 dana od isteka roka u pisanoj formi obavijesti postupajućeg inspektora da li su naređene mjere izvršene, i isto je poslato zvaničnom poštom subjektu nadzora dana 6.jula 2023.godine.

Napominjemo da su podnosiocu predmetne inicijative, gospodinu Đuroviću, u više navrata slata obavještenja o toku postupka na zvaničnu adresu koju je u inicijativi i kasnijim dopisima navodio.

Obavještavamo javnost da Uprava za inspekcijske poslove nije i neće biti adresa za lične obračune, posredno ili neposredno, o kome god da se radi i koju god funkciju da obavlja, te neće ispunjavati želje populista, partijskih uhljeba i pojedinaca koji su se koristili o svaki režim dosad.

Kulminacija nečijeg neuspjeha i ličnog nezadovoljstva neće baciti sjenku na uspješno postignute rezultate Uprave za inspekcijske poslove od aprila 2021. godine. Uprava za inspekcijske poslove će kao i dosad postupati isključivo u skladu sa zakonom, štiteći prvenstveno javni interes, a samim tim i interes one strane u postupku o čijim pravima i obavezama se odlučuje, neselektivno i bez pritiska bilo koje vrste.

Ovim završavamo dalju komunikaciju sa “Media cetrom” na ovu temu, dok će se sve dalje zakonom propisane radnje u ovom postupku preduzimati kao i dosad blagovremeno i u skladu sa pozitivnim propisima.

Media centar dostavio Vladi inicijativu za razrješnje direktorice Uprave za inspekcijske poslove